Lee­du­kad te­gid ka­he päe­va­ga re­mik­si Bloc Par­ty­le

Kirjutas Cyberbear
08-11-2007

Ree­del esi­neb Tal­lin­nas Lee­du prae­gu­se aja edu­ka­maid ja kuul­sa­maid ar­tis­ti­de koos­lu­si Me­tal On Me­tal. DJ To­mas Ra­ma­naus­kas ehk Miss Ame­ri­ca aval­dab DJ-kol­mi­ku ta­ga­maid ava­des nen­de edu sa­la­du­se.

Rää­gi ha­ka­tu­seks pi­sut sel­lest, kui­das jõudis klu­bi­kul­tuur Lee­tu?
Jum­mal, see oli nii am­mu. Ma mä­le­tan, et lu­ge­si­me Ees­ti klu­bi­dest kaua en­ne, kui meil esi­me­sed mär­ki­misväär­sed ni­med esi­le ker­ki­sid. Pik­ka ae­ga oli tippsünd­mu­seks ko­ha­lik DJ-de meist­rivõist­lus. Ta­gantjä­re­le mõel­des to­be. Aga sel­li­ne see 1990. aas­ta­te tei­ne pool oli. Kõik ko­had olid pea­voo­lu-hou­se’i täis, põran­daa­lus­tel pi­du­del kõla­sid deep hou­se, dis­ko või tek­no.
Ja siis hak­ka­sid as­jad are­ne­ma. Tek­ki­sid uued klu­bid, ske­ne kas­vas ning ra­ha­gi hak­kas oma rol­li män­gi­ma. Tol­lest ajast on pä­rit põhi­li­ne klu­bi – Gra­vi­ty. Ne­mad tõid maa­le hu­vi­ta­vaid te­gi­jaid. Vii­ma­se paa­ri aas­ta jook­sul on pea kõik kuul­sad DJ-d min­gi­tel üri­tus­tel män­gi­mas käi­nud. Vil­nius on hea klu­bi­linn – kum­ma­lis­test kuuekümnen­da­test kar­mi elekt­ro­ni, prog­res­siiv­sest ag­res­siiv­se­ni ja mi­ni­maal­sest mak­si­maal­se­ni. Kõik ske­ned on ole­mas.

Rää­gi pi­sut Me­tal On Me­ta­li muu­si­ka­li­sest taus­tast ja het­ke lem­mi­ku­test. Kas omaaeg­set Sak­sa al­ter­na­tiiv­muu­si­ka­ka­na­lit Vi­va Zweid ka vaa­ta­si­te?
Me ole­me MTV lap­sed. 1990. aas­ta­tel le­vis see pi­raat­ka­na­li­na. Va­he­ta­des al­gul kas­set­te, siis CD-sid, süsti­si­me pi­de­valt muu­si­kat oma kõrva­vee­ni. Kym Wild kuu­las pun­ki, Manf­re­das räp­pi ning Miss Ame­ri­ca oli grun­ge­mees.
Vi­va Zwei tu­li meie el­lu hil­jem, see pol­nud nii olu­li­ne, kui tol­lal laie­malt le­vi­ma ha­ka­nud in­ter­net. Kui 2000. aas­tal tu­li Au­dio­ga­la­xy, läk­sid as­jad meie jaoks käest ära. Kui 2001 Ibi­zal käi­si­me, siis leid­si­me, et hou­se on te­gelt täit­sa okei. Ning pä­rast käi­ku Nag Nag Na­gi (Lon­do­ni po­pu­laar­ne klu­biõhtu – toim) oli elekt­ro ai­nu­ke akt­sep­tee­ri­tav tant­su­muu­si­ka.

Kui­das te oma­va­hel kok­ku ja tut­ta­vaks sai­te?
Me oli­me tol het­kel au­salt öel­des üsna pur­jus. Ega ol­nud üks­tei­sest vai­mus­tu­ses. Kaks meist oleks ise­gi tol õhtul oma­va­hel tüdru­ku pä­rast kak­le­ma läi­nud…

Ole­te kaks kor­da saa­nud Lee­du pa­ri­ma DJ au­hin­na. Kas ole­te tões­ti nii head või po­le liht­salt kon­ku­rent­si?
Kon­ku­rent­si on oma­ja­gu. Aga me ole­me ala­ti kee­ra­nud pun­nid põhja, jau­ra­nud, sc­ratc­h’i­nud ja leid­nud en­da­le lo­jaal­seid aus­ta­jaid. See ajas va­ne­mad DJ-d, kes end lii­ga tõsi­selt võtsid, en­dast väl­ja. Meie aga suu­da­me oma saa­vu­tus­te üle naer­da. Sel­li­ne kuul­sus ki­pub kii­relt ha­ju­ma.

Kas unis­ta­si­te al­gu­sest pea­le rah­vus­va­he­li­sest karjää­rist?
Ik­ka! Näi­ta mul­le muu­si­kut, kes ei ta­haks tä­he­le­pa­nu. Aga me ei tead­nud, kui­das se­da te­ha. Ai­nu­ke mõist­lik viis tun­dus soo­jen­da­da rah­vus­va­he­li­si kuul­su­si. Aga nii po­le kee­gi veel mi­da­gi saa­vu­ta­nud. Siis läks moo­di MyS­pa­ce ja me proo­vi­si­me nii­pi­di.

Sa­mas on MyS­pa­ce täis iga­su­gu­seid üri­ta­jaid ja ena­mik neist jääb tä­he­le­pa­nu­ta. Mis on teie va­lem, et MyS­pa­ce en­da ka­suks töö­le pan­na?
Esi­teks kor­ra­lik lu­gu. Tei­seks hea pilt, mis ei pea ole­ma ilm­tin­gi­ma­ta si­nust. Kol­man­daks võta ühen­dust ar­tis­ti­de­ga, kes sul­le meel­di­vad, mõni neist ise­gi rea­gee­rib su kir­ja­de­le. Nel­jan­daks suht­le oma sõpra­de­ga, vas­ta nen­de kir­ja­de­le, saa­da nei­le uu­di­seid oma te­ge­mis­test. Viien­daks ole hu­vi­tav ja uuen­da oma pro­fii­li pi­de­valt. Kuuen­daks kor­da jär­je­kind­lalt eel­mi­si sam­me.

Mee­nu­ta mõnda pa­re­mat pi­du ja esi­mest set­ti vä­lis­maal.
Kõiki pa­re­maid pi­du­sid ma eri­ti ei mä­le­ta. On kas piin­li­kud pil­did või lin­na­le­gen­did. Aga tip­pu kuu­lu­vad kind­las­ti Ne­rin­gas (linn Lee­dus – toim) toi­mu­nud eba­sea­dus­li­kud peod. Tead küll – kõnnid pool tun­di pil­ka­ses pi­me­du­ses, ku­ni näed lui­de­te va­hel paa­ri­sa­da pool­pal­jalt tant­si­vat ini­mest. Esi­me­ne sett vä­lis­maal, Not­ting­ha­mis oli ka pä­ris okei.

Kan­na­te esi­ne­des pu­na­seid üli­kon­di. Miks?
Plaa­ti­de män­gi­mi­ne on üsna rä­pa­ne amet. Et puh­tust pi­da­da, on va­ja töö­rii­deid. Sa­mu­ti tun­ne­vad tüdru­kud nii­moo­di DJ ala­ti ära.

Saad ehk tuua paar näi­det slaa­vi ja lää­ne mõju­de koh­ta Lee­du pop­kul­tuu­ris?
Noo­red ei­ta­vad slaa­vi tah­ku, nad on lää­ne­hul­lud. Nad rei­si­vad len­nu­ki­te või vee­bi­le­hit­se­ja­te­ga, hoia­vad sil­ma peal muu­si­kal, tren­di­del, hai­pi­del, kõigel. Nad rea­gee­ri­vad sa­ma­de­le märksõna­de­le na­gu nen­de ea­kaas­la­sed Ing­lis­maal: Umb­rel­la, Bo­rat, iPod, Simp­so­nid, elekt­ro, blo­gid, Fa­ce­book. Ees­tis on vist sa­ma tee­ma.

Siit vaa­da­tes tun­dub, et Lee­dus puu­dub oma in­die-ske­ne, mis Ees­tis on ar­ves­ta­ta­valt are­ne­nud. Või on mu pril­lik­laa­sid liht­salt tol­mu­sed?
In­die-ro­ki mõis­tes se­da po­le jah. Har­va, kui mi­da­gi toi­mub. Üldi­selt on Lee­du kont­ser­ti­de Si­ber. DJ-sid tu­leb siia igalt poolt, kuid bän­de mit­te. Kui tu­leb, siis on see mõni ühe ja­la­ga hauas te­ge­la­ne 1980-nda­test või En­ri­que Ig­le­sias. Meie ro­kis­ke­ne on kah­juks üsna nõrk.

Re­mik­si­si­te Bloc Par­ty värs­ket sing­lit “F­lu­x”. Kui­das sat­tus tei­le sel­li­ne ots?
Kõige­pealt te­gi­me paar re­mik­si tõus­va­te­le täh­te­de­le na­gu Da­ta­rock ja New Young Po­ny Club. Siis sai­me re­mik­si­da Blood Red Shoe­si ja seejä­rel – oh­hooo! – tu­li ki­ri Bloc Par­ty mä­ned¸eri­delt: “Poi­sid, teil on kaks päe­va. Kas saa­te hak­ka­ma?” Meie nai­sed nut­sid, muu töö jäi te­ge­ma­ta, me ei läi­nud ma­ga­ma, ja näe – hak­ka­ma sai­me. Bän­di­le see meel­dis. Siis sel­gus, et sel­le saab New Mu­si­cal Exp­res­si­ga kaa­sa. Kin­kep­laat. Ja me ütle­si­me kolm tu­hat kor­da, et täit­sa p…s!

Vaa­da­tes ta­ga­si oma karjää­ri­le, kui pal­ju on ol­nud tööd, kui pal­ju õnne?
Oma­ja­gu mõle­mat. Me usu­me, et kui sa an­nad en­dast pa­ri­ma, siis näk­kab.

Pea­le re­mik­si­de ole­te ka ise lu­gu­sid kir­ju­ta­nud. Kumb on vas­tu­tus­rik­kam?
Re­mik­si­des on tee­ma ala­ti tea­da. Ise kir­ju­ta­des pead alus­ta­ma nul­list. See­ga on see ras­kem. Aga tead, kui hea tun­ne on hoi­da käes vinüüli või CD-d tead­mi­se­ga, et see on si­nu oma. Mmmm!

Ke­da sa mit­te min­gi hin­na eest ei re­mik­siks?
Neid on pal­ju: Eva­nes­cen­ce, Ce­li­ne Dion, Ties­to, Bob Sin­cair, Mo­dern Tal­king, kõik “trä­na­me­he­d” ja tä­nap­äe­va kant­ri­me­hed, 98,5 prot­sen­ti ko­du­mai­sest pop­muu­si­kast ja ko­gu see ra­ha­ja­nu­ne emo­muu­si­ka.

Mi­da soo­vi­tak­sid al­ga­ja­le DJ-le ja re­mik­si­ja­le?
DJ-ha­ka­ti­sed oleks hea esi­ne­ja­ni­mi. Tead­ke, mis tei­le meel­dib, ja är­ge las­ke end teis­test se­ga­da. Ülio­lu­li­ne on si­se­tun­net jär­gi­da. Re­mik­si­jad, är­ge teh­ke se­da, mi­da tei­sed on tei­nud. Liht­said nip­pe on pal­ju ning mõni neist on lii­ga ku­lu­nud.

Pop­muu­si­ka kor­dab en­nast. Tant­su­rokk ki­pub ole­ma post­pun­ki kor­dus­saa­de. Mil­lal saab uues­tisünnist pa­roo­dia?
Muu­si­ka on tsükli­li­ne, uus prant­su­se pop põhi­neb 1995. aas­ta prant­su­se hou­se’il. Kui muu­si­ka en­nast ai­nult kor­dab ega li­sa mi­da­gi uut, siis see on­gi pa­roo­dia. Il­ma loo­va mõtle­mi­se­ta kuu­lak­si­me tä­na­se päe­va­ni Scor­pion­sit ja Bon­nie Ty­le­rit.

Si­na ja Manf­re­das töö­ta­te MTV Bal­ti­cus. Kui tih­ti tun­ne­te, et MTV on ajast maas?
MTV üle­san­ne on män­gi­da head muu­si­kat. Ja kui meil on võima­lus pan­na näi­teks Hot Chi­pi vi­deo eet­ris­se ti­he­da ro­tat­sioo­ni­ga, siis se­da me ka tee­me. On head ja hal­ba pop­muu­si­kat.

Ees­tis tea­tak­se Lee­dut Ma­xi­ma poo­di­de jär­gi. Mil­li­seid Lee­du häid külgi var­ju­tab Ma­xi­ma hais?
Lee­du­ka­te­le meel­dib emo, nad ei tee enam eest­las­te koh­ta nal­ju ning söö­vad vä­hem sea­li­ha kui va­nas­ti. Sa­mu­ti jõuab nei­le ko­ha­le, et ka nel­jap­äe­val võib sa­ma kor­ra­li­kult pi­du pan­na kui laup­äe­val.

Lem­mi­kud Ees­tist?
Bed­wet­ter­si kii­re tä­he­lend te­ki­tab imet­lust. Ja Pa­dar on täius­lik asen­dus-Bryan-Adams.

Ja mis Lee­du ar­tis­te ta­suks eet­las­tel kõrva ta­ha pan­na?
Hou­se-äs­sad Hap­pyend­less, fol­kar Ali­na Or­lo­va ja elekt­ro­ma­niakk Gol­den Pa­ra­zyth.

Intervjuu pärit Eesti Päevalehest
Vaata korraga ka reedese peo teemat

Veel artikleid